Integritetspolicy, Säkerhet

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Zebrafonden

Hur säker är min betalning?
Vi hanterar inga betalningsuppgifter om dig då vi använder en tredjepartslösning i form av Stripe. Vi ställer höga krav på säkerhet och använder endast de största och tryggaste leverantörerna.
Du kan läsa mer om Stripe’s säkerhet på följande länk: Stripe Security
Direkt till Stripe på följande länk:Stripe.com

 

Personuppgiftsansvar och kontakt
Zebrafonden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.
Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@zebrafonden.se

När sker behandling av personuppgifter?
Zebrafonden behandlar dina personuppgifter när du:

  • Blir månadsgivare
  • Kontaktar oss i övrigt

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och donationer.
Uppgifterna från privatpersoner kommer inte användas för marknadsföring.
Uppgifter från företag som sponsrar Zebrafonden via direkt / månadsbetalningar kan komma att användas för marknadsföringsändamål.
När du vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid direktbetalningar och månadsgivning kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Zebrafonden, i den utsträckning det krävs för att administrera kvitton eller för att utföra beställningen.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Zebrafondens leverantörer av IT-tjänster.
I samtliga ovan nämnda situationer är Zebrafondens personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Zebrafonden använder sig av skyldiga att följa Zebrafondens instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Zebrafondens instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten/produkten, fakturera, hantera klagomål m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser

Rätt till tillgång
Du som registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter Zebrafonden behandlar om dig.

Rätt till rättelse
Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade av Zebrafonden. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Rätt till radering
Du som registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Zebrafonden. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Zebrafonden måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

Behandling som grundar sig på samtycke
Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Zebrafonden.
Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

Säker identifiering och handläggningstid
För att Zebrafonden ska kunna tillmötesgå den registrerades rättigheter enligt GDPR krävs att Zebrafonden kan verifiera den registrerades identitet. Zebrafonden kan därför behöva återkomma till den registrerade med kontrollfrågor.

Har den registrerade begärt att få utöva någon av sina rättigheter, och den registrerades identitet är säkerställd, ska den registrerades begäran ha tillmötesgåtts inom en månads tid. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Zebrafonden ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Zebrafonden har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen, som under 2018 kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten, är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se